+48 533 029 448

Jak przygotować się do spotkania z prawnikiem?

Na umówione spotkanie z prawnikiem należy przygotować wszelką posiadaną dokumentację, która jest związana ze sprawą, w szczególności pisma sądowe i urzędowe oraz dokumenty geodezyjne, odpisy z ksiąg wieczystych, akty stanu cywilnego, umowy, itp.

W jakich godzinach można spotkać się z prawnikiem w Kancelarii?

Kancelaria świadczy usługi w godzinach od 9:00 do 17:00, jednakże prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie z prawnikiem. Istnieje możliwość umówienia się w innych godzinach po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Czy kancelaria pokrywa koszty sądowe?

Nie. Koszty sądowe, w tym wszelkie opłaty sądowe oraz wydatki na biegłych są pokrywane przez klientów. W uzasadnionych przypadkach istnieje oczywiście możliwość złożenia w imieniu klienta wniosku do sądu o zwolnienie od kosztów sądowych w całości albo w części.

Czy można zlecić kancelarii wyłącznie przygotowanie pisma procesowego bez zlecenia prowadzenia sprawy?

Tak. Jeśli życzą sobie Państwo wyłącznie przygotowania pisma procesowego istnieje taka możliwość. Mimo, że pismo takie nie zostanie podpisane przez pełnomocnika, to ponosi on pełną odpowiedzialność prawną za jego treść.

Jakie obowiązki będą spoczywały na kliencie w sytuacji prowadzenia dla niego sprawy sądowej o charakterze prawnym lub podatkowym?

– Klient ma obowiązek poinformować kancelarię o wszelkich faktach i okolicznościach, które mają wpływ na sprawę,

– Klient powinien utrzymywać stały kontakt z kancelarią,

– Należy przekazać kancelarii wszelkie dane, które są niezbędne dla prowadzenia sprawy,

– Klient powinien poinformować kancelarię o sytuacjach, które uniemożliwiają odbycie danego spotkania lub przeszkodach uniemożliwiających prowadzenie danej sprawy,

– Klient powinien terminowo regulować wszelkie faktury oraz uiszczać wszelkie opłaty i koszty sądowe lub urzędowe.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa Twoich danych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W KANCELARII DORADZTWA PRAWNO HANDLOWEGO, AGENCJI DETEKTYWISTYCZNEJ TOMASZ ŁOTOCZKO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tomasz Łotoczko z siedzibą przy ul. Ogrodowej 17 w Mogilnie.

Dane osobowe klientów, kontrahentów są przetwarzane są w celu:

Doradztwa prawnego, ekonomicznego czy rzeczoznawstwa oraz realizacji umów cywilnoprawnych, wystawiania faktur, regulowania płatności oraz drobnych spraw życia codziennego na podstawie przepisów prawa oraz w celu zawarcia umowy. Dane osobowe będą przetwarzane w tym przechowywane przez: oferty 2 lat a faktury 5 lat lub do czasu zrealizowania umów. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony Twoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.: – występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

  – celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

  – stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;

  – ewentualnym źródle pozyskania danych;

  – udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.